Dňa 4.3.2016 sa v Kolárove konalo pracovné stretnutie zamerané na prípravu realizácie budovania cyklotrás v zmysle vypracovaných a pripravovaných projektových dokumentácií. Pracovné stretnutie viedol István Domin, predseda Regionálneho združenia Váh – Dunaj – Ipeľ, ktoré v roku 2015 realizovalo projekt s názvom „Vypracovanie projektových dokumentácií pre úseky Číčov – Komárno a Kravany nad Dunajom – Štúrovo medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 6“. Projekt bol podporený z kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vo výške 40 000 EUR a spolufinancovaný vo výške 10%. V rámci projektu boli vypracované projektové dokumentácie na výstavbu cyklotrás pre úseky Číčov – Komárno a Kravany nad Dunajom – Štúrovo.       V súčasnosti realizuje Euroregionálne združenie VDI projekt s názvom „ Vypracovanie projektových dokumentácií pre napojenie miest Šaľa a Nové Zámky na medzinárodnú cyklotrasu EUROVELO 6“. V rámci projektu sa vypracujú projektové dokumentácie k stavebnému a územnému konaniu pre úseky Kolárovo – Šaľa, Kolárovo – Nové Zámky, Kolárovo – mesto a Kolárovo – Dedina Mládeže a ich napojenie na cyklotrasu Kolárovo-Komárno, odkiaľ je vybudovaný úsek medzinárodnej cyklotrasy EUROVELO 6 Komárno – Kravany nad Dunajom a úsek Komárno – Číčov pripravený na výstavbu.

Pracovného stretnutia sa zúčastnili starostovia obcí, ktorými predmetné cyklotrasy prechádzajú a starostovia prihraničných obcí z Maďarska. Na stretnutí sa zúčastnení sústredili na plánovanie získania finančných prostriedkov na výstavbu cyklotrás na vyššie menovaných úsekoch. Projektové dokumentácie sú povinnou prílohou žiadostí o nenávratné finančné prostriedky. Jednalo sa o pripravovaných výzvach na výstavbu cyklotrás a spolupráci partnerov pri realizácii projektov, v rámci ktorých sa cyklotrasy plánujú postaviť. Výstavbou cyklotrás s asfaltovým povrchom na úsekoch Číčov – Komárno a Kravany nad Dunajom – Štúrovo vznikne súvislý asfaltový úsek na celom úseku medzinárodnej cyklotrasy EUROVELO 6 na celom území Slovenska. Cyklotrasy vedú prevažne po protipovodňových hrádzach Dunaja po Dunajskej cyklistickej ceste, ktorá je súčasťou kontinentálnej cyklotrasy EuroVelo6 – Atlantický oceán – Čierne more. Dunajská cyklistická cesta je najfrekventovanejšia cyklotrasa v Európe, začína v meste Passau v Nemecku a končí v Budapešti v Maďarsku. Ročne po nej prejde viac ako 300 000 cykloturistov. Vedie po oboch brehoch Dunaja a má dĺžku 650 km. Dunajská cyklistická cesta má na území Slovenska dĺžku 168 km, vedie popri  brehu rieky Dunaj a začína pri hraničnom prechode Berg a končí pri Štúrove.

V súčasnosti realizuje Euroregionálne združenie VDI projekt s názvom „ Vypracovanie projektových dokumentácií pre napojenie miest Šaľa a Nové Zámky na medzinárodnú cyklotrasu EUROVELO 6“. Všetky projektované cyklotrasy, cyklistické komunikácie budú prostredníctvom vybudovanej  cyklotrasy Kolárovo – Komárno nadväzovať v Komárne na existujúce cyklotrasy Európskej siete cyklotrás  EUROVELO 6. Ich dobudovanie vytvorí podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj a zvýšenie atraktivity územia pre jeho obyvateľov, domácich aj zahraničných turistov v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike. Tento projekt je taktiež podporený z kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vo výške 40 000 EUR a spolufinancovaný Euroregionálnym združením VDI vo výške 10%.

Úsilím Euroregionálneho združenia VDI je prispieť k celkovému hospodárskemu rastu a zlepšeniu dostupnosti prihraničného regiónu, a to dobudovaním chýbajúcich častí Európskej siete cyklotrás na území Slovenska, konkrétne cyklotrasy EuroVelo 6 a vybudovaním cyklistických komunikácií napájajúcich sa na medzinárodnú cyklotrasu Eurovelo 6. Ich vybudovanie vytvorí podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj a zvýšenie atraktivity územia pre domácich aj zahraničných turistov v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike.

Úspešná výstavba úseku cyklotrasy Kravany nad Dunajom – Štúrovo

Úspešná výstavba úseku cyklotrasy Kravany nad Dunajom – Štúrovo

Dňa 20. decembra 2023 boli úspešne ukončené stavebné práce spojené s vybudovaním 12,31 kilometrového úseku cyklotrasy od Kravian nad Dunajom po Štúrovo, napojeného na Dunajskú cyklistickú cestu európskeho významu, ktorá je súčasťou kontinentálnej cyklotrasy EuroVelo...

Práce na cyklotrase v úseku Kravany nad Dunajom – Štúrovo v plnom prúde

Práce na cyklotrase v úseku Kravany nad Dunajom – Štúrovo v plnom prúde

V júni 2023 boli zahájené stavebné práce súvisiace s vybudovaním ďalšej časti cyklotrasy napojenej na Dunajskú cyklistickú cestu európskeho významu, ktorá je súčasťou kontinentálnej cyklotrasy EuroVelo 6. Výstavba koordinovaná Regionálnym združením Váh-Dunaj-Ipeľ je...