Dňa 20. decembra 2023 boli úspešne ukončené stavebné práce spojené s vybudovaním 12,31 kilometrového úseku cyklotrasy od Kravian nad Dunajom po Štúrovo, napojeného na Dunajskú cyklistickú cestu európskeho významu, ktorá je súčasťou kontinentálnej cyklotrasy EuroVelo 6.

Výstavba prebiehala pod koordináciou Regionálneho združenia Váh-Dunaj-Ipeľ, hlavného prijímateľa cezhraničného projektu „Bicyklovanie a jazdectvo“ (Bike and Horse riding, SKHU/1902/1.1/080) realizovaného prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko (viac informácií o programe na www.skhu.eu), so spolufinancovaním projektovej časti združenia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja čiastkou 3 299 134,12 eur. Dodávateľom konštrukčných prác bola stavebná spoločnosť STRABAG s.r.o.

Vybudovaná, predtým chýbajúca časť cyklotrasy bežiaca popri ľavom brehu Dunaja, vybavená dopravnými značkami a oddychovými zónami, podnieti hospodársky rozvoj pohraničného regiónu, výrazne zlepší jeho dostupnosť a prispeje k zvýšeniu turistickej atraktivity adresovaného územia. Zároveň sa jedná o alternatívny, ekologickejší spôsob dopravy, ktorý ň vytvorí prepojenie medzi niekoľkými obcami a atrakciami v regióne.

Slávnostné odovzdanie objektu prebehne začiatkom roka 2024 v koordinácii predsedu Regionálneho združenia Váh-Dunaj-Ipeľ a starostu obce Iža, Ing. Istvána Domina. Realizácia projektu bude ukončená 31. decembra 2023.

 

Úspešné ukončenie realizácie cezhraničného projektu lichotiaceho cyklistom i jazdcom

Začiatkom roka 2024 sa uskutoční slávnostné odovzdanie nového 12,31 kilometrového úseku cyklotrasy od Kravian nad Dunajom po Štúrovo, napojenej na EuroVelo6. Cyklotrasa je dlho očakávaným výsledkom cezhraničnej spolupráce Regionálneho združenia Váh-Dunaj-Ipeľ a organizácie Magyar Vár Alapítvány v rámci cezhraničného projektu  „Bicyklovanie a jazdectvo“ (Bike and Horse riding, SKHU/1902/1.1/080). Projekt bol implementovaný prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko (viac informácií o programe na www.skhu.eu), so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v celkovej výške 3 586 594,48 eur.

V rámci projektu došlo na maďarskej strane hranice v záujme rozvoja jazdeckého a vidieckeho cestovného ruchu k zmapovaniu a sprístupneniu jazdeckej trasy dĺžky 39 km medzi Pomázom a Ostrihomom, k renovácii konských stajní, zakúpeniu stanu v záujme umožnenia organizácie jazdeckých podujatí bez ohľadu na poveternostné podmienky či ročné obdobie, k modernizácii webovej stránky organizácie s novým rezervačným systémom, ako aj k obstaraniu zariadenia na tréning koní a malého traktora na údržbu jazdeckého areálu. Pod vedením projektového partnera sa v meste Pomáz uskutočnilo aj záverečné podujatie projektu adresujúce dosiahnuté výsledky a najvýznamnejšie míľniky implementácie.

Realizácia projektu umožnila rozmach cyklistického a jazdeckého turizmu v regióne, zvýšenie atraktívnosti regiónu a uvedených foriem aktívneho trávenia voľného času, ako aj zlepšenie dopravnej prepojenosti a dostupnosti oblasti.