Riziko ohrozenia finalizácie výstavby cyklotrasy Kravany nad Dunajom – Štúrovo vzhľadom na nárast cien stavebných prác a materiálov, bolo vďaka ďalšej finančnej podpore obrdžanej prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko zažehnané (viac informácií o programe na www.skhu.eu).

Na finalizáciu výstavby  sekcie cyklotrasy napojenej na Dunajskú cyklistickú cestu európskeho významu v rámci cezhraničného projektu „Bicyklovanie a jazdectvo“ (Bike and Horse riding, SKHU/1902/1.1/080) vedúci prijímateľ projektu – Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ – nadobudol dodatočné finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 1 828 166,62 eur. Rozpočet projektovej časti RZ VDI tak stúpol celkovo o 2 150 784, 26 eur.

Uvedené zdroje budú použité na dokončenie stavebného objektu SO 04 dĺžky 7,8 km, a v rámci neho prepojenie obce Mužla – časť Čenkov – s obcou Obid. Ukončenie stavebných prác je odhadované do 20. decembra 2023.

Realizácia projektu v spolupráci s Magyar Vár Alapítvány prispieva k zlepšeniu dopravnej dostupnosti regiónu, k zvyšovaniu jeho atraktívnosti ako aj vyhľadávanosti zo strany turistov.