projekt banner

Cezhraničná environmentálne uvedomelá iniciatíva

V Nitrianskom kraji ako aj v maďarskej obci Lábatlan a jej okolí sa uskutoční , odstraňovanie menších skládok odpadu vďaka projektu s názvom „Stops by the Danube – Zastávky pri Dunaji” (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/211), realizovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Cieľom rozvojovej iniciatívy je vzbudenie a zvyšovanie environmentálnej uvedomelosti miestneho obyvateľstva a prichádzajúcich návštevníkov, pričom za pomoci dobrovoľníkov bude vyčistený úsek s rozlohou vyše 300 km2.

Projekt sa navyše zameriava na zvyšovanie atraktívnosti regiónu, rozvoj cestovného ruchu, ekologického turizmu a zvyšovanie úrovne miestnej turistickej infraštruktúry. Prostredníctvom realizácie projektu by zapojení partneri chceli prispieť k stupňovaniu environmentálnej, spoločenskej a hospodárskej integrácie cezhraničného regiónu, ako aj k zosúladeniu činností zameraných na ochranu životného prostredia realizovaných v Dunajskom regióne.

Zber odpadu v Hornej zemi a jej širokom okolí

Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ v spolupráci so samosprávou maďarského mesta Lábatlan realizujú spoločný projekt s názvom „Stops by the Danube – Zastávky pri Dunaji” (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/211), a to v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 49 996,94 eur. Jeho cieľom je zvyšovanie environmentálnej uvedomelosti obyvateľstva a iniciácia aktivít v oblasti ochrany životného prostredia.

Napriek značne vysokej návštevnosti regiónu zber odpadu popri brehoch Dunaja a pri samotných hraniciach stále nebol dostatočne adresovaný. Aktivity projektu preto zahŕňajú zber menších skládok odpadu v oblasti tiahnucej sa na 3 km-re popri rieke Dunaj, s pomocou dobrovoľníkov, ktorí budú okolie čistiť v 6-členných skupinkách. Do zberu odpadu sa dňa 24. apríla zapoja nasledovné pohraničné sídla – Lábatlan (HU), Trávnik, Klížska Nemá, Veľké Kosihy, Zlatná na Ostrove, Komárno, Iža, Patince, Radvaň nad Dunajom, Moča, Kravany nad Dunajom, Mužla, Obid, Štúrovo a v neposlednom rade Chľaba. V rámci podujatia bude podľa predbežných plánov projektových partnerov vyčistených 3 000 hektárová oblasť.

Zber odpadu v Nitrianskom kraji zožal úspech

Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ v spolupráci so samosprávou maďarského mesta Lábatlan realizovali spoločný projekt s názvom „Stops by the Danube – Zastávky pri Dunaji” (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/211), a to v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 49 996,94 eur.

Mesto Lábatlan a región Váh-Dunaj-Ipeľ ležia v blízkosti slovensko-maďarskej hranice. Cestovný ruch a prírodné hodnoty zohrávajú dôležitú úlohu v živote oboch partnerov zaviazaných voči myšlienke trvalo udržateľného rozvoja a ekoturistiky. Obaja partneri presadzujú ekologický a športový turizmus založený na prírodných hodnotách.

V duchu tejto myšlienky sa dňa 24. apríla uskutočnilo v organizácii Regionálneho združenia Váh-Dunaj-Ipeľ podujatie „Vyčistime breh rieky!“. Cieľom akcie bolo odstránenie menších skládok odpadu v pohraničných oblastiach, v 3 kilometrovom úseku od rieky Dunaj, od obce Číčov až po Chľabu. Do zberu sa zapojili viaceré spolky, napr. členovia loveckého a rybárskeho spolku zo Zlatnej na Ostrove, členovia skautskej skupiny č. 2 Móra Jókaiho. Príslušníci voľnočasového klubu Harmónia z Moče, a v neposlednom rade pedagógovia a žiaci Základnej a materskej školy Károlya Dömeho v Iži. Počas dňa bolo zhromaždených zo zberu takmer 30 ton odpadu, samosprávam sa neskôr podarilo zozbierať aj niekoľko skládok stavebného odpadu a pneumatík.

Spoločný cezhraničný úspech

V rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja došlo k realizácii projektu „Stops by the Danube – Zastávky pri Dunaji” (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/211), v rámci ktorého Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ spojilo svoje sily s maďarským mestom Lábatlan.

Mesto Lábatlan a región Váh-Dunaj-Ipeľ ležia v blízkosti slovensko-maďarskej hranice. Cestovný ruch a prírodné hodnoty zohrávajú dôležitú úlohu v živote oboch partnerov zaviazaných voči myšlienke trvalo udržateľného rozvoja a ekoturistiky. Obaja partneri presadzujú ekologický a športový turizmus založený na prírodných hodnotách.

Ich vzájomná spolupráca ideálnym spôsobom zoceľuje ich individuálne zručnosti a kapacity potrebné k zvyšovaniu atraktivity cieľovej oblasti, umožňujúc obom stranám dosiahnuť pokrok prospešný pre slovenské a maďarské komunity zároveň, pre obe sídla, ako aj z pohľadu širšej verejnosti.

V rámci projektu mesto Lábatlan umiestnilo sanitárny kontajner vybavený umývadlami a sprchami v areáli miestneho táboriska zameraného na vodnú turistiku, pričom táto investícia slúži turistickým i environmentálnym účelom.

V organizácii Regionálneho združenia Váh-Dunaj-Ipeľ sa zasa dňa 24. apríla uskutočnila akcia „Vyčistime breh rieky Dunaj“. Cieľom podujatia bolo odstránenie menších skládok odpadu v pohraničných oblastiach, v 3 kilometrovom úseku popri rieke Dunaj od Číčova až po Chľabu. V areáli s rozlohou 300 km2 dobrovoľníci vyzbierali takmer 30 ton odpadu, samosprávam sa neskôr podarilo zozbierať aj niekoľko skládok stavebného odpadu a pneumatík.