Ako a na aké účely môžeme podávať projekty
v roku 2017 v rámci Interreg?

Konferencia pre subjekty územnej spolupráce (miestna samospráva, štátna správa, podnikateľský sektor, tretí sektor)

V konferenčnej sále Dôstojníckeho pavilónu sa vo štvrtok 2. marca 2017 od 10. hodiny uskutoční veľmi zaujímavé a užitočné podujatie. Cieľom podujatia je informovanie obcí, civilných organizácií a podnikateľov o možnostiach Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Organizátorom podujatia „Fórum na vyhľadávanie partnerov“ je Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ v spolupráci s Európskym zoskupením územnej spolupráce s ručením obmedzením Rába-Dunaj-Váh a združením Dolný Žitný ostrov. O podujatí sme sa rozprávali s predsedom Regionálneho združenia Váh-Dunaj-Ipeľ Istvánom Dominom.

Aký program čaká záujemcov?

Predpoludním predstaví program Interreg programová manažérka sekcie cezhraničnej spolupráce, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a vedúca Spoločného technického sekretariátu v Budapešti. Ďalej si zúčastnení môžu vypočuť cenné informácie o Fonde malých projektov. Okrem toho účastníci získajú prehľad skúseností z uplynulého programového obdobia.

Poobede musia byť potom aktívni aj účastníci.

Presne tak, účastníci vytvoria skupiny, v ktorých sa môžu podeliť o svoje projektové plány. Workshop je skvelá príležitosť na získanie nápadov ako vyhľadávať vhodných partnerov a na vypracovanie spoločného cezhraničného akčného plánu. Ak by mal niekto nejaké otázky týkajúce sa partnerov, aktivít, oprávnenosti výdavkov a podávania projektov, samozrejme, aj na to bude priestor. Popoludňajší program budú viesť odborníci v odbore tzv. „partner search”.

Akú účasť očakávate?

Predpokladáme, že záujem bude značný – v tomto roku organizujeme len jednu takúto udalosť. Počítame s tým, že podujatie bude účinné. Účasť je pre tých, ktorí sa vopred zaregistrujú je zdarma, ale kvôli kapacitným možnostiam sály môžeme prijať len obmedzený počet účastníkov – 100 osôb.

Registračné formuláre a prihlášky prosíme zaslať späť
na doleuvedenú e-mailovú adresu, kde radi odpovedáme aj na vaše otázky.

euroregion.vdi@gmail.com

Podujatie je súčasťou projektu „Budovanie partnerstiev pre rozvoj prihraničného regiónu Váh-Dunaj-Ipeľ”, ktorý bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

PROGRAM KONFERENCIE

„Fórum na vyhľadávanie partnerov“
Komárno, 2. marec 2017

09:30 – 10:00
Registrácia

10:00 – 10:20
Privítanie Ing. István Domin, predseda predsedníctva RZ VDI György Popovics, predseda EZÚS-u Rába-Dunaj-Váh

10:20 – 10:50
Predstavenie Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko   Csilla Veres, vedúca Spoločného technického sekretariátu v Budapešti

10:50 – 11:10
Predstavenie Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko   Katarína Lengyelová, programová manažérka sekcie cezhraničnej spolupráce, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

11:10 – 11:30
Územný akčný plán zamestnanosti Gyula Ocskay, tajomník Central European Service for Cross-Border Initiatives (CESCI)

11:30 – 11:50
Návrh na riadenie Fondu malých projektov  Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS-u Rába-Dunaj-Váh

11:50 – 12:00
Diskusia

12:00 – 13:00
Obed a nadväzovanie kontaktov

13:00 – 13:30
Skúsenosti z uplynulého programového obdobia 20072013

13:30 – 16:00
Paralelné, tematicky zamerané workshopy na vyhľadávanie partnerov s dôrazom na predstavenie projektových nápadov

16:00 – 16:30
Ukončenie programu

Pozvánka na čistenie brehu rieky Dunaj

Pozývame Vás na podujatie s názvom "Vyčistime breh rieky!" s cieľom zberu odpadu popri rieke Dunaj. Srdečne očakávame všetkých záujemcov.